પ્રધાનમંત્રીએ ગાંધી સ્મૃતિ ખાતે પ્રાર્થના સભામાં હાજરી આપી

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે ગાંધી સ્મૃતિ ખાતે મહાત્મા ગાંધીની યાદમાં પ્રાર્થના સભામાં હાજરી આપી હતી.

પ્રધાનમંત્રીએ X પર પોસ્ટ કર્યું:

“આજે સાંજે શરૂઆતમાં પ્રાર્થના સભામાં હાજરી આપી. અમે હંમેશા આપણા રાષ્ટ્ર માટે મહાત્મા ગાંધીના સ્વપ્નને સાકાર કરવા માટે કામ કરીશું.”

CB/GP/NP

About The Author

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *